Betekenis van de symbolen

Het display toont de gewenste doeltemperatuur en de statussymbolen en geeft de huidige situatie van de radiatorthermostaat aan.

Symbol Betekenis
Geeft aan dat de batterijen leeg zijn.
Vervang onmiddellijk de batterijen.

Geeft de kwaliteit van de ontvangst aan. Langdurig oplichten verwijst naar een goede ontvangst.

In het geval van een zwakke of slechte zendverbinding knippert het symbool.

Controleer vervolgens op interferentie (zoals magnetron, draadloze telefoons) en bouw ter plaatse.

Geeft aan dat de bescherming tegen vorst geactiveerd is.
Geeft aan dat er een raam geopend is. Dit symbool verschijnt bij een geopend raamcontact of bij sterke temperatuurdaling (bijvoorbeeld door een open raam).

Geeft de actuele bedrijfsmodus aan 
(handmatig/automatisch). In de handmatige modus kunnen getimede scenario's, b.v. Verlagen van de kamertemperatuur in de afwezigheid, genegeerd. De kamertemperatuur wordt in plaats daarvan geregeld op de waarde die op het display wordt weergegeven.
Ter vergemakkelijking van de montage wordt de regelstift helemaal teruggetrokken.
De regelstift is helemaal teruggetrokken en de radiatorthermostaat kan gemonteerd worden.
   Het instelbereik wordt bepaald en de thermostaat stelt zichzelf af om goed te kunnen functioneren.

foutmeldingen

De klep is te stijf of de klepaandrijving is geblokkeerd. Controleer de klep.
Klepaandrijving niet gemonteerd of instelbereik te groot. Controleer de dichtheid van de schroefverbinding.
  Batterijen zijn bijna volledig ontladen. Geen klepregeling mogelijk. De klepstand in de noodmodus schakelen. Vervang de batterijen onmiddellijk.